PYTANIA I ODPOWIEDZI

1. Co to jest subkonto?

Subkonto to specjalnie wydzielone konto pomocnicze w księgowości Fundacji. Można na nim gromadzić wpłaty od darczyńców na rzecz własnego dziecka.


2. Jak założyć subkonto?

W celu założenia subkonta należy wypełnić formularz rejestracyjny, a następnie dostarczyć dokumenty aktywacyjne do Fundacji Pomocy Dzieciom "Kolorowy Świat".


3. Kto może założyć subkonto?

Subkonto może założyć rodzic/opiekun prawny dziecka z niepełnosprawnością lub osoba niepełnosprawna zdolna do czynności prawnych do 26 roku życia.


4. Jakie dokumenty są potrzebne do założenia subkonta?

Aby założyć subkonto niezbędne są następujące dokumenty:

  • wypełniona i podpisana umowa wraz z załącznikami (dokumenty wysyłamy na adres e-mail podany podczas rejestracji)
  • kopia orzeczenia o niepełnosprawności (nie dotyczy dzieci do 1 roku życia)
  • w przypadku dzieci poniżej 1 roku życia zaświadczenie lekarskie potwierdzające niepełnosprawność lub chorobę dziecka


5. W jakim terminie należy dostarczyć dokumenty niezbędne do aktywacji subkonta?

Dokumenty niezbędne do aktywacji subkonta należy przesłać nie później niż w terminie 14 dni od daty wypełnienia formularza rejestracyjnego.  Jeżeli dokumenty nie zostaną dostarczone w tym terminie proces rejestracji będzie należało powtórzyć.


6. W jaki sposób zostanę poinformowany o aktywacji subkonta?

O tym, że subkonto zostało aktywowane Fundacja Pomocy Dzieciom "Kolorowy Świat" powiadamia drogą mailową.


7. Gdzie znajdę numer subkonta?

Indywidualny numer identyfikacyjny subkonta można sprawdzić po zalogowaniu do portalu.


8. Na co można przeznaczyć środki zgromadzone na subkoncie?

Środki zgromadzone na subkoncie można przeznaczyć na leczenie i rehabilitację. Szczegółowe informacje dostępne są w Wykazie Kosztów Refundowanych (w zakładce Do Pobrania).


9. Jak uzyskać refundację kosztów?

Refundacja kosztów następuje na podstawie wypełnionego Wniosku o Refundację/Zapłatę  Kosztów wraz z załącznikami (wniosek dostępny w zakładce Do Pobrania).


10. Jak wygląda wypłata środków pieniężnych przez Fundację?

a)      tytułem refundacji:

następuje po weryfikacji i akceptacji zasadności dokonanego wydatku, przelewem na rachunek bankowy Użytkownika, innego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Beneficjenta, w postaci refundacji (całkowitej lub częściowej) faktury VAT/rachunku wystawionej/ego na   dane osobowe Beneficjenta subkonta, wraz z adresem i numerem subkonta,

b) tytułem zapłaty objętych fakturą/rachunkiem imiennym kosztów z tytułu leczenia, terapii lub rehabilitacji Beneficjenta bezpośrednio na rachunek bankowy sprzedawcy:

następuje po weryfikacji i akceptacji zasadności dokonanego zakupu, przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy na podstawie faktury VAT/rachunku wystawionej/ego na: 

Płatnika: Fundacja Pomocy Dzieciom Kolorowy Świat

   Żabia 10/12, 91-457 Łódź

   NIP 726 24 48 604

 

Odbiorcę: dane osobowe Beneficjenta subkonta, wraz z adresem i numerem subkonta


11. W jakim czasie od złożenia dokumentów otrzymam refundację kosztów?

Dokładamy wszelkich starań, aby refundacja kosztów nastąpiła w ciągu 21 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania przez Fundację dokumentu potwierdzającego wydatkowanie środków.


12. Jak długo ważne są faktury/rachunki?

Trzy miesiące.


13. Jaki jest okres na wykorzystanie środków zgromadzonych na subkoncie?

Dwa lata od momentu zaksięgowania wpłaty.


14. W  jaki sposób można otrzymać informację o środkach zgromadzonych na subkoncie?

Informacje o stanie zgromadzonych środków pieniężnych są udostępniane przedstawicielom ustawowym lub opiekunom prawnym dzieci pod adresem e-mail: biuro@subkonto.org (pod warunkiem wysłania zapytania z adresu e-mail podanego w formularzu rejestracyjnym). Fundacja do dnia 31 października każdego roku przekazuje drogą mailową informację o kwocie pozostałej do wykorzystania.


WYPEŁNIJ FORMULARZ

kod kontakt

SZYBKI KONTAKT

Fundacja Pomocy Dzieciom "Kolorowy Świat"
ul. Żabia 10/12
91-457 Łódź
e-mail: biuro@subkonto.org
tel. +48 640 67 03

KRS 0000161880


Nr konta: Bank Pekao 76 1240 5527 1111 0010 6550 6010

Fundacja „Kolorowy Świat” opiekuje się maluchami, które tuż po narodzinach ciężko doświadczył los. Każdego miesiąca kolorujemy świat 400 dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi wadami rozwojowymi. Ponad 100 z nich przygotowujemy do samodzielnego życia w Kolorowym Przedszkolu i Szkole. To z myślą o nich i innych niepełnosprawnych dzieciach stworzyliśmy portal do obsługi subkont.


Program e-pity Copyright 2022-2023 e-file sp. z o.o. sp. k

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.Copyright © 2015 kolorowyswiat.org
strony internetowe łódź